Senator Pir Sabir Shah called on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif

Senator Pir Sabir Shah called on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif
APP43-280622 ISLAMABAD: June 28 - Senator Pir Sabir Shah called on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif . APP
Senator Pir Sabir Shah called on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif
ISLAMABAD