Maulana Tahir Ashrafi addressing press conference

Maulana Tahir Ashrafi addressing press conference
APP11-090522 ISLAMABAD: May 9 - Maulana Tahir Ashrafi addressing press conference. APP photo by Ashhad
Maulana Tahir Ashrafi addressing press conference
ISLAMABAD