DC Amir Kareem Khan visiting control rate hand cart bazar at Shams Abad Chowk.

DC Amir Kareem Khan visiting control rate hand cart bazar at Shams Abad Chowk.
APP13-090122 MULTAN: January 09 – DC Amir Kareem Khan visiting control rate hand cart bazar at Shams Abad Chowk. APP photo by Safdar Abbas
DC Amir Kareem Khan visiting control rate hand cart bazar at Shams Abad Chowk.
APP13-090122 MULTAN: