Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan arrived at Eidgah Sharif for Iftar, arranged by Sajjada Nasheen Eidgah Sharif, Pir Mohammad Naqib-ur-Rehman

Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan arrived at Eidgah Sharif for Iftar, arranged by Sajjada Nasheen Eidgah Sharif, Pir Mohammad Naqib-ur-Rehman
APP50-170422 RAWALPINDI: April 17 – Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan arrived at Eidgah Sharif for Iftar, arranged by Sajjada Nasheen Eidgah Sharif, Pir Mohammad Naqib-ur-Rehman. APP
Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan arrived at Eidgah Sharif for Iftar, arranged by Sajjada Nasheen Eidgah Sharif, Pir Mohammad Naqib-ur-Rehman
APP50-170422 RAWALPINDI:
Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan arrived at Eidgah Sharif for Iftar, arranged by Sajjada Nasheen Eidgah Sharif, Pir Mohammad Naqib-ur-Rehman
APP51-170422 RAWALPINDI: April 17 – Chief Minister Gilgit-Baltistan Muhammad Khalid Khurshid Khan arrived at Eidgah Sharif for Iftar, arranged by Sajjada Nasheen Eidgah Sharif, Pir Mohammad Naqib-ur-Rehman. APP
Sponsored Ad