Shepherd guiding their herd of goats and sheep heading towards grazing field

Shepherd guiding their herd of goats and sheep heading towards grazing field
APP44-151021 GILGIT: October 15 - Shepherd guiding their herd of goats and sheep heading towards grazing field. APP Photo by Ashraf Hussain
Shepherd guiding their herd of goats and sheep heading towards grazing field
APP44-151021 GILGIT: