A fisherman throwing net for fishing in Nou Bahar Canal in the city

A fisherman throwing net for fishing in Nou Bahar Canal in the city
APP19-021021 MULTAN: October 02 - A fisherman throwing net for fishing in Nou Bahar Canal in the city. APP photo by Safdar Abbas
A fisherman throwing net for fishing in Nou Bahar Canal in the city
APP19-021021